TOOL CTG HSNRO
TOOL CTG HSNRO
Người Bán: Admin
299.000
Thời Hạn: Vĩnh Viễn
  • Dành cho HSNRO
  • Hỗ trợ Fake IP login
  • Dễ sử dụng

Auto Chat Thế Giới theo thời gian Delay tùy chỉnh

Auto Chat tin nhắn riêng đến người chát trên kênh thế giới

Auto Chat tin nhắn riêng cho người trong map và vừa đi qua hay ở trong map đang đứng

Auto tự động Bán vàng

Auto tự động nhận thỏi vàng khi được người khác giao dịch đến mà không cần phải thoát tool gd vàng cho Acc trong tool

Auto goback đến map, khu tùy chỉnh

Auto login, check out, check